เกษตรและสหกรณ์ หนุนเสริมเศรษฐกิจพื้นที่ลำปาง เดินหน้าเปิดตลาดศูนย์รวมสินค้าเกษตร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 127 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนแผนเชิงรุกฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแก่เกษตรกรรากหญ้า ลงพื้นที่ลำปางเดินหน้าเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จังหวัด สร้างศูนย์รวบรวมและจำหน่าย ผลผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย สดจากฟาร์ม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการ กับสหกรณ์การเกษตรสบปราบ ขบวนการสหกรณ์ และเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเชิงรุก “สหกรณ์มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน” เดินหน้าสานต่อนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้แก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพชุมชน ร่วมกันสร้างแบรนด์ทำพิธีเปิดตลาดสหกรณ์จังหวัดให้เป็นศูนย์รวบรวมผลิตภัณฑ์ สินค้าสหกรณ์คุณภาพจากกลุ่มสมาชิกเครือข่าย เพื่อจัดวางและจำหน่ายในนาม “ซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จังหวัดลำปาง” ซึ่งได้มีการจัดตั้งและเปิดตลาดศูนย์รวบรวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าขึ้น อยู่ที่บริเวณสถานที่ตั้งที่ทำการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ ชุมชนบ้านสบปราบใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นางสุมิตรา  อภิชัย ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15,16 เดินทางมาเป็นประธานพิธี ตัดริบบิ้นเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จังหวัดลำปางอย่างเป็นทางการ และมีนายสาธิต  ปานขำ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนในนามหน่วยงานพื้นที่ นำทีมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และผู้แทนกลุ่มอาชีพสมาชิกร้านค้าสหกรณ์ในอำเภอสบปราบ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับร่วมกันเดินเยี่ยมชมตลาดเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายที่วางจำหน่ายอยู่ภายในศูนย์ซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จังหวัดลำปาง

โดยสินค้าที่นำมาวางจำหน่าย ภายในศูนย์ซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จังหวัดลำปาง ที่อำเภอสบปราบแห่งนี้ จะมีสินค้าจำหน่ายในราคาพิเศษหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยเป็นสินค้าที่ทางสหกรณ์ได้รวบรวมมาจากกลุ่มสมาชิก อาทิ สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ สินค้าอาหารเกษตรแปรรูป สินค้าอาหารแห้ง พืชผักผลไม้สด สินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิขาว น้ำมันพืช น้ำปลา ไข่ไก่ อาหารทะเลสดและแช่แข็ง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เครื่องสำอาง ยาสมุนไพร นอกจากนี้ยังได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าหัตถอุตสาหกรรม ทั้งสินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องประดับ สิ่งของตกแต่ง และของที่ระลึก เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับการเปิดตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตฯ ดังกล่าว นางสุมิตรา  อภิชัย ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อจะให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรในระดับชุมชน เป็นศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรระดับพื้นที่ ซึ่งในการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจสินค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จังหวัด ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสทางการตลาดของสินค้าสหกรณ์ รวมทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างขบวนการสหกรณ์และภาคเอกชน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้บริโภคให้ได้ทราบว่าสินค้าของสหกรณ์นั้นมีคุณภาพ ซึ่งโครงการซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เป็นจุดเชื่อมโยงกระจายผลผลิตสินค้าของกลุ่มเกษตรกร อันจะเป็นการช่วยเหลือเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ขยายฐานปริมาณธุรกิจให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพชุมชน เป็นการยกระดับการผลิต และการตลาดให้เกิดความยั่งยืน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ