เชียงใหม่สั่งปิด ร้านลาบริมทาง แม่โจ้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย เป็นการชั่วคราว..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 129 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดร้านลาบริมทาง แม่โจ้ หมู่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว  เพื่อควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสันทราย ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง..//

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ พบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 ในแผนกคัดและบรรจุ (Packing) บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 14 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มก้อน และจากการสอบสวนโรคพบว่า มีการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด – 19 ไปสู่ชุมชน โดยพบการระบาดในร้านลาบริมทาง แม่โจ้ ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอสันทรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้ออกคำสั่ง ที่ 146/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดร้านลาบริมทาง แม่โจ้ ตั้งอยู่เลขที่ 31/1 หมู่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้นายอำเภอสันทรายในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทรายกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย        หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ