กฟก.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชำระหนี้แทนเกษตรกร พร้อมมอบโฉนดที่ดิน ให้ทายาทเกษตรกร อำเภอแม่สะเรียง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 49 ครั้ง

       วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางณัติกานต์ บุญเจริญ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการโอนหลักประกันและมอบคืนให้แก่ทายาทเกษตรกร อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 1 ราย คือ นายลือ กันทะวงศ์ (เสียชีวิต) โดยมี นางบัวเขียว กันทวงศ์ ผู้จัดการมรดกของนายลือ กันทวงศ์ เป็นผู้รับโอน หลักประกัน เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 7560 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 07 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง

      ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสถาบันเจ้าหนี้ สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 109,030 บาท โดยทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้โอนตามกฎหมาย เป็นของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินคืนจากกองทุนฯ ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้ชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามสัญญาและปิดบัญชีขอไถ่ถอนหลักประกันคืนจากกองทุนฯ ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและมอบหลักประกันคืนให้กับเกษตรกร ตามขั้นตอนที่กำหนด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ