องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 862 ครั้ง

วันนี้(19กพ 63) เวลา 10นาฬิกา.30นาที พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธาน ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้มีความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน ตามพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

           ในที่ประการชุม องคมนตรีได้มอบนโยบายต่างๅเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชืวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบนที่สูงบน อาทิ ใช้ประโยชน์ที่ดิน/

กรมชลประทานจัดหาเหล่งน้ำเพิ่ม เช่นสร้างอ่างพวงเก็บน้ำสำรองไว้ให้ราษฎรมีน้ำกินทำการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง

/การื้นฟูสภาพป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกกาแฟและให้ชุมชนเข้ามามีส่วน/การพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้สูงขึ้นให้แก่ราษฎร/เพื่อสนองตามพระราชประสงค์ในหลวงรัชกาลที่ 9               ที่พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถตั้งขึ้น เมื่อ. 2539 เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขา โดยส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเขตหนาวไม้ผล ไม้ประดับ ทดแทนการปลูกพืชเสบติด โดยเน้นหลักการตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี และรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น จัดทำแปลงสาธิตการปลูกผักขาวปลี / คะน้าต้นปาล์ม ตั้งโอ๋  ปวยเหล็ง และมีเรือนเพาะชำกล้าไม้ แจกให้ราษฎรนำไปปลูก อาทิ ขึ้นฉ่ายและส่งเสริมการปลูกไม้ผลอาโวคาโด

       ปัจจุบัน มีประชากรในความรับผิดชอรวม 5 หมู่บ้าน 868 ครัวเรือน ประชากร 3,751 คน  เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและปกาเกอะญอ ได้รับการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้จากการปลูกพืชผัก ไม้ผลและไม้ดอก คือ ดอกอันสโตมีเลีย ส่งให้โครงการหลวง เฉลี่ยครอบครัวละกว่าหนึ่งหมื่น บาทต่อเดือน นับตั้งแต่มีโครงการหลวงเข้าไปส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ราษฎร มีรายได้ที่มั่นคงนั้น สามารถลดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยไดเป็นอย่างดีทั้งยังส่งผลให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นอีกด้วย

      ในช่วงบ่ายองคมนตรี ได้เดินทางไปยัง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและรับถึงปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชปณิธารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอด

       ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย แต่เนื่องจากศูนย์ฯ แม่ลาน้อย ตั้งอยู่ห่างไกลและมีพื้นที่รับผิดชอบกว้างขวางมากในเขตพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอแม่สะเรียง ดังนั้นในปี 2536เปลี่ยนเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง เพื่อให้การดำเนินการพัฒนามีความทั่วถึง และครอบคลุมยิ่งขึ้น

         ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง มีประชากรในความรับผิดชอบของศูนย์รวม 5 หมู่บ้าน 12 หย่อมบ้าน 830 ครัวเรือน มีประชากรรวม 2,804 คน  เป็นชาวไทยภูเขาปกาเกอะญอและ ละว้า การดำเนินงาน ได้พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

       โดยการส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ และกาแฟ เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตผ่านโครงการหลวง 20 ชนิด เป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ผลผลิตหลักของศูนย์ ได้แก่ คะน้าฮ่องกง เบบี้คอส โอ๊คลีฟแดง เขียว เรดโครอล เคพกูสเบอร์รี เสาวรสหวาน ข้าวกล้องเฮงาะเลอทิญ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวของชนเผ่าละว้า ในพื้นที่ของศูนย์ฯ แม่สะเรียง มีลักษณะเมล็ดที่สั้นและใหญ่ มีความนุ่ม หุงขึ้นหมอ 

              นอกจากนี้ ศูนย์ฯ แม่สะเรียง ยังได้ส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่ โดยสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ในระดับ A  หรือดีเยี่ยม ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะในการดูแลรักษาป่าไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลาย ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกป่า ตามแนวพระราชดำรัส ป่า 3อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว​ NBT
บรรณาธิการ : ปชส.มส.
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ