ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อวางแนวทางและปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 69 ครั้ง

              นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS) เพื่อวางแนวทางและปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

                ทั้งนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มกำลัง ทั้งอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม แบบบูรณาการ โดยวางแนวทางการจัดการภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นการปฏิบัติการอย่างเป็นเอกภาพและประสานการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ กำชับทุกจังหวัดใช้ข้อมูลจากหน่วยงานด้านการพยากรณ์อากาศ และหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ภัยในระดับพื้นที่ พร้อมปรับแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และสถานที่สำคัญ ให้เร่งระบายน้ำ เปิดทางน้ำ และเชื่อมโยงการระบายน้ำอย่างเป็นระบบในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบ่งมอบภารกิจกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัคร ให้เกิดความชัดเจน รวมถึงดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ประชาชน จิตอาสา ร่วมสำรวจความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมทุกจุด หากพบประชาชนได้รับความเดือดร้อนให้จัดชุดปฏิบัติการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งการดำรงชีพ อาหารน้ำดื่ม การรักษาพยาบาล การเดินทางในพื้นที่น้ำท่วมขัง พร้อมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  

                ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ประจำปี 2564 เพื่อเชื่อมโยงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ทั้งการเฝ้าระวัง วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดภัย การแจ้งเตือนภัย การประสานปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดับพื้นที่ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล ซักซ้อมการปฏิบัติการตามขั้นตอนของแผนเผชิญเหตุ รวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง ควบคู่กับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1–18 จัดกำลังพลและทรัพยากรด้านสาธารณภัย เข้าประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยไว้ล่วงหน้า พร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ