เกษตรลำปาง ลงนามสัญญาเครื่องผสมปุ๋ย เพิ่มประสิทธิภาพ-ลดต้นทุนการผลิต สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 74 ครั้ง

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เดินหน้าโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตลอดเพื่อพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกร

          ล่าสุด ได้จัดพิธีลงนามในสัญญายืมครุภัณฑ์ (เครื่องผสมปุ๋ย) โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับเครื่องผสมปุ๋ย ได้รับทราบข้อตกลงและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาเครื่องผสมปุ๋ยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทั้ง ๔ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนาสัก อำเภอแม่เมาะ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ โดยมีเกษตรอำเภอเมืองลำปาง แม่เมาะ แม่ทะ ผู้แทนเกษตรอำเภอห้างฉัตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยระดับอำเภอ และสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนร่วมเป็นสักขีพยานฯ ณ ที่ทำการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนของแต่ละอำเภอ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ