คณะกรรมการศึกษาธิการ จ.เชียงราย จัดเวที สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ร่วมสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขับเคลื่อนผ่านกลไก กศจ.เชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 85 ครั้ง

วันนี้ 16 กันยายน 2564 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย  นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการ Innovation For Education  หรือ IFTE นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ในกิจกรรมการสะท้อนความคิดและเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด ผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

 

ทั้งนี้  กิจกรรมสะท้อนคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผล "การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย"  จัดขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การลดความเหลือมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพื้นที่จังหวัดในการนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 37 คน จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่จัดการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย  วัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และเปิดโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงรายได้สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ