จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านมุ่งเน้นผู้ได้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 141 ครั้ง

วันนี้(16 กันยายน 2564) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) จากสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล รวมถึงเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นๆ ให้เร่งพัฒนาการให้บริการ กระบวนการทำงาน ระบบการบริหารหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนการทำงานในเชิงรุก มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันคือสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของความยากจน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งจังหวัดลำพูนได้รับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านมุ่งเน้นผู้ได้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล มี นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงาน ในส่วนของจังหวัดลำพูน มี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี

                 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันของความภาคภูมิใจของจังหวัดลำพูน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ในการที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลเลิศรัฐอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปีนี้จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลเลิศรัฐในสาขามุ่งเน้นผู้ได้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงการที่ภาครัฐ ภาคเอกชาและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนได้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการที่จะดูแลในเรื่องของการให้บริการพี่น้องประชาชน รวมถึงดูแลในเรื่องของการพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเน้นผู้ที่มารับบริการ  มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นความหมายของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพราะฉะนั้นในวันนี้การได้รับรางวัลจากท่านรองนายกรัฐมาตรี นายวิษณุ  เครืองาม ก็เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดลำพูนร่วมกันทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่ง.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ