ลำพูน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มุ่งต่อยอดความสำเร็จแบบมีส่วนร่วม เพื่อรักษาแชมป์จังหวัดสะอาดสมัยที่ 5

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 52 ครั้ง

          วันนี้ ( 28 กันยายน 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ผู้รับปิดชอบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายท้องถิ่นอำเภอ ผู้รับผิดชอบการจัดการขยะของส่วนราชการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม

          นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของประเทศ 4 ปีซ้อน (ปี 2560-2563) เป็นจังหวัดแรกของประเทศ โดยทางรัฐบาลได้จัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี ในปี พ.ศ.2560 และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ปี พ.ศ.2561-2564 โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อมุ่งที่จะลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และมีวิธีการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและเพื่อเป็นการขยายผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต่อยอดความสำเร็จแบบการมีส่วนร่วมให้เป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความยั่งยืน

          ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มอบความรู้ทางวิชาการ ด้านการจัดการขยะติดเชื้อให้ถูกต้องและถูกวิธีตามกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และต่อยอดในพื้นที่ระดับตำบลต่อไป

         

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ