รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่มอบนโยบายให้บุคลากรสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 456 ครั้ง

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียง จังหวัดเชียงใหม่ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมและพบปะกับบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีนางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เข้าร่วมให้การต้อนรับ โดยได้ทำการสักการะพระอินทร์เป่าสังข์ สัญลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ศาลพระภูมิ และศาลตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนรับการฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ภายในห้องแสดงของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชน ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ข้อมูลที่ประชาชนต้องรู้ ข้อมูลที่ประชาชนควรรู้ และข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนอยากรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งในรูปแบบ On line On air และ On ground ตามช่องทางการเผยแพร่ โดยต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาการดำเนินงานและกำหนดให้เป็นแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานต่อไป

ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่  และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ โดยกำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ