ศุลกากรแม่สะเรียง ระบุ นโยบายเปิดประเทศส่งผลดีต่อการค้า แต่การจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าประเภทโคกระบือ ซึ่งเป็นรายได้หลักของด่านฯ ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในเมียนมา

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 66 ครั้ง

               นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ นายด่านศุลกากรแม่สะเรียง มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ อิ่มปิติวงศ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของศุลกากรแม่สะเรียง ว่า หากมองในภาพรวม คาดว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ด้านต่างๆในประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับหากรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศย่อมส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนอย่างแน่นอน

            แต่สำหรับด่านศุลกากรแม่สะเรียง ยังคงมีปัจจัยอีกหลายๆด้าน ที่ไม่เอื้ออำนวยให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มระบาดในรอบแรกเมื่อต้นปี 2563 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือรายได้หลักของด่านฯ คือการจัดเก็บภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้าประเภทโค กระบือมีชีวิต แต่ ณ ปัจจุบันนี้แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีคำสั่งให้เปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 5จุดผ่อนปรนแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากมีการระบาดของโรคลิมปี สกิน ในโคและกระบือ ในพื้นที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวาง สาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคหรือซากสัตว์ที่ตาย

            เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยอธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งโค กระบือ หรือซากโค กระบือจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน แต่สำหรับสินค้านำเข้าอื่น ปัจจุบันมีการนำเข้าเฉพาะแร่ดีบุก ส่วนสินค้าส่งออกมีข้าวสารขาว และน้ำมันดีเซล รวมถึงเริ่มมีการส่งออกน้ำมันเบนซินบ้างแล้ว คาดว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ