ขนส่งน่านประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลจัดการแลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัด พิจารณารูปแบบกราฟฟิค (ใหม่) ป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กต

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 55 ครั้ง

                   ที่ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน มีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลจัดการแลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดน่าน โดยมีนายสหชาติ คำพูน ขนส่งจังหวัดน่าน เป็นเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณารูปแบบกราฟฟิค (ใหม่) สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (ทะเบียนรถเลขสวย) หมวดอักษร กต ก่อนจัดส่งรูปแบบให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการผลิต เพื่อใช้ในการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5 ต่อไปในปีงบประมาณ 2566 พร้อมแจ้งสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายจากการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยจากการประมูลที่ผ่านมา 7 หมวดอักษร

                   ด้านนายสหชาติ คำพูน ขนส่งจังหวัดน่าน ได้นำเสนอข้อมูลรายได้จากการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาแล้วจำนวน 7 หมวดอักษร  โดยมีรายได้สะสมจำนวน 61,388,404 (หกสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่บาท)  โดยได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งหมวดอักษร กค , กง , กจ และ กฉ จำนวน 59,626,993 บาท และจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 1,761,411 บาท โดยตามกฎกระทรวง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการบริหารกองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้พ.ศ. 2557 ไว้แล้ว โดยในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ได้รับจัดสรรเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกองทุนฯ โดยได้รับจัดสรรจำนวน 5,947,624 บาท สำหรับดำเนินกิจกรรมเช่น โครงการ เงินจัดสรรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบGPS เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่  โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจรเป็นต้น

                    โดยในส่วนของการพิจารณารูปแบบกราฟฟิค (ใหม่) สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (ทะเบียนรถเลขสวย) หมวดอักษร กต สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านได้นำร่างรูปแบบป้ายกราฟฟิค ให้อาจารย์วินัย ปราบริปู พิจารณาความเหมาะสม สวยงามในด้านศิลปะ ซึ่งอาจารย์วินัย ปราบริปู ได้แสดงความเห็นว่ามีความเหมาะสม สวยงาม โทนสีเข้ากับสักษณะภูมิประเทศของจังหวัดน่าน และได้นำมาให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบของป้ายทะเบียนโดยให้ความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถโดยโทนสีโดยรวม จะเป็นสีเขียว-เหลือง ซึ่งสื่อถึงธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดน่าน ด้านความเจริญ ด้านวัฒนธรรม โดยมีองค์ประกอบในภาพประกอบด้วย 9 สัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดน่านคือ ภาพปู่ม่านย่าม่าน ภาพกระชิบรักบันลือโลกภายในวัดภูมินทร์  เสาดินนาน้อย เรือแข่งเมืองน่าน เรือยาวที่มีการใช้แข่งขันประชันความเร็วบนสายน้ำน่านที่มีลักษณะหัวเรือคล้ายหัวพญานาคโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  บ่อเกลือสินเธาว์ บ่อเกลือโบราณ อ.บ่อเกลือ ดอกชมพูภูคา เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่หาได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ มักจะบานช่วงปลายฤดูหนาว สามารถหาดูได้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ผ้าทอลายน้ำไหล ภูมิปัญญาด้านสิ่งทอ เครื่องแต่งกายแบบไทลื้อที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือลายน้ำไหล แม่น้ำน่าน จังหวัดน่านเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ไหลผ่านหลายจังหวัดลงไปรวมกับแม่น้ำสายอื่นๆ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ขุนเขาเมืองน่าน ภูมิศาสตร์ของจังหวัดน่านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นภูเขาสูง มีธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ และอากาศบริสุทธิ์ และท้องฟ้าสีเหลืองทอง น่าน คือเมืองสุดขอบฟ้าล้านนาตะวันออก เป็นจังหวัดแรกที่รับแสงแรกในภาคเหนือ สื่อถึงความสดใส รุ่งเรือง โดยเมื่อคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดน่าน เห็นชอบแล้วจะได้จัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการผลิตในลำดับต่อไป ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ดำเนินการส่งรูปแบบให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาก่อนการประมูลไม่น้อยกว่า 8 เดือน ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านจะดำเนินการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร กต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

………………………………………………

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
บรรณาธิการ : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ