เชียงใหม่ เตรียม Kick off แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 ต้นเดือนพฤศจิกายน นี้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 124 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการจัดกิจกรรม Kick off เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  พร้อมกันทุกอำเภอ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ตั้งเป้าลดจุด Hotspot และพื้นที่เผาไหม้ลงร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นพื้นที่ 65 ตำบลเป้าหมาย

 นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ในปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่เกิด Hotspot ขึ้นทั้งหมด 8,066 จุด ลดลงจากปี 2563 ถึงร้อยละ 62.76 และพื้นที่การเผาไหม้  803,494 ไร่ ซึ่งลดลงจากปี 2563 ถึงร้อยละ 41.95 ในส่วนค่า PM 2.5 ที่เกิดมาตรฐานที่ 50 มคก./ลบ.ม. เกิดขึ้นถึง 68 วัน ซึ่งได้มากกว่าปี 2563 เนื่องจากมีปัญหาจากหมอกควันที่ข้ามแดนเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ขณะที่มีผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 26.29 เหลือเพียง 6,790 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องดีที่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

 สำหรับแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 นั้น จะเป็นการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อลดจุด Hotspot ลง และพื้นที่เผาไหม้ลดลงร้อยละ 20 ของปีที่ผ่านมา มุ่งเน้น 65 ตำบลเป้าหมาย โดยแบ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนวิกฤต ในห้วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม เพื่อเตรียมการและป้องกันการเกิดเหตุ โดยให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบล กำหนดแนวทางการดำเนินการในแต่ละพื้นที่ และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมอุปกรณ์การดับไฟ  จัดชุดดับไฟป่าประจำตำบล และจัดทำแนวกันไฟร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน

 ในช่วงวิกฤต ห้วงเดือนมกราคม – เมษายน เป็นช่วงการเผชิญเหตุ จะมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกำกับติดตามในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล พร้อมใช้การใช้โดรน อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนการดำเนินการ การใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน รวมถึงบริหารจัดการเชื้อเพลิง การสนับสนุนให้มีการจัดทำปุ๋ยและเปิดจุดรับซื้อกิ่งไม้ใบไม้ พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วน 

และในช่วงหลังวิกฤต ห้วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน จะเป็นช่วงของการฟื้นฟูและสร้างความชุ่มชื้น โดยจัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จำนวน 900 ฝาย จัดทำแนวกันไฟเขียว (Green Belt) จำนวน 700 ไร่ การปลูกและฟื้นฟูป่าไม้และพืชไม้ท้องถิ่น ในส่วนของหมู่บ้านที่สามารถควบคุมไฟได้ดีจะมีการสนับสนุนเป็นหมู่บ้านมั่นคง รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังการเกิดวิกฤต การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยภาคเอกชน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เช่น กาแฟ บุก และไผ่ พร้อมการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานของทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพัฒนาในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 นอกจากนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดกิจกรรม Kick off เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 พร้อมกันทุกอำเภอ ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการลงนาม MOU ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งปล่อยขบวนแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 จังหวัดเชียงใหม่ การรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 จังหวัดเชียงใหม่ และการจัดนิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีรพล ขนานเภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / ข่าว
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ