ชาวสวนลำไยลำพูน เฮ กับโครงการประกันภัยลำไย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 1062 ครั้ง

เลขาธิการ คปภ. นำทัพประกันภัยขึ้นเหนือ ให้ความคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี 2563 ตามกรมธรรม์ประกันภัยพืชผลลำไย ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดลำพูน

ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้เห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันภัยการประกันภัยพืชผล ลำไยจากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีฝนแล้ง สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) แบบครบวงจร เป็นประเทศแรกของโลก เมื่อต้นปี 2562 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ได้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงได้บูรณาการร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการประกันภัยลำไย ในปี 2563

กรมธรรม์ประกันภัยพืชผลลำไย ใช้เกณฑ์การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เมื่อจำนวนวันที่เกิดภาวะฝนแล้ง ถึงจำนวนวันที่กำหนดในกรมธรรม์เป็นดัชนีฝนแล้ง จะจ่ายเงินชดเชย 900 บาท ต่อหน่วยความคุ้มครอง 2) เมื่อจำนวนวันที่เกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื่องเกินกว่าจำนวนวันที่กำหนดในกรมธรรม์เป็นดัชนีฝนแล้ง บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยต่อวัน ให้วันละ 60 บาทต่อหน่วยความคุ้มครอง จนกว่าฝนแล้งจะสิ้นสุด หรือจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

ทั้งนี้ จำนวนเงินชดเชยตามข้อ 1 และข้อ 2 รวมแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินชดเชยสูงสุด 2,100 บาทต่อหน่วยความคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาประกันภัยโดยจำนวน 1 หน่วยความคุ้มครอง เท่ากับ เงินกู้สำหรับการเพาะปลูกเพื่อการเอาประกันภัย 10,000 บาท โดยมีอัตราเบี้ยประกันภัย 399 บาทต่อหน่วยความคุ้มครอง ซึ่งใช้เกณฑ์การวัดดัชนีฝนแล้งเพียงเกณฑ์เดียว ทำให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีภาวะฝนแล้งเกินกว่าดัชนีฝนแล้ง จะได้รับเงินชดเชยรายวันที่มีฝนแล้งต่อเนื่อง

เกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่กู้เงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถขอทำประกันภัยผ่านธนาคารได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ความคุ้มครองภัยภาวะฝนแล้งในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ติดต่อสอบถามโทร. 053 511 143 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ