กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล ที่พะเยา จัดกิจกรรม “ถือจอบ ถือเสียม ห่อข้าว ไปเอามื้อ เดินตามศาสตร์พระราชา”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 1251 ครั้ง

     ที่บ้านครัวเรือนต้นแบบของนายณรงค์เดช บุญวงค์ เลขที่ 6 หมู่ 8 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็น 1 ใน 15 จุดนำร่อง กิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อ ถือจอบเสียม พลิกฟื้นแผ่นดิน” ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ถือจอบ ถือเสียม ห่อข้าว ไปเอามื้อ เดินตามศาสตร์พระราชา ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเปิดพื้นที่สร้างครัวเรือนตัวอย่างที่มีการนำรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" มาบริหารจัดการพื้นที่ สร้างการเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้รูปแบบดังกล่าวตามภูมิสังคมและภูมินิเวศน์พื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น มีการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อใช้ประกอบอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน เช่น เลี้ยงไก่ เป็ด ปลา ในพื้นที่ของตนเอง ยึดหลักการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพัฒนาพื้นที่ของตนเองจนกลายเป็นตัวอย่างความสำเร็จขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยแล้ง น้ำท่วม ทำให้ทุกครอบครัวที่ทำมีความมั่นคงในชีวิต

          ซึ่งการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มต้นจากการฝึกอบรมโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่งมุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะบุคลากรในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรม อาทิ การขุดคลองไส้ไก่ในแปลงนาข้าว การทำปุ๋ยชีวภาพ ทำน้ำยาล้างจาน การห่มดิน ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก การทำฝายคลองไส้ไก่ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่ใจ, เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคเหนือ, ปราชญ์ชุมชนจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาทั้ง 9 อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  150 ราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล ในกิจกรรม “ถือจอบ ถือเสียม ห่อข้าว ไปเอามื้อ เดินตามศาสตร์พระราชา” ครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ