โครงการมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สูงใน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการประชุมวิชาการ “โบราณคดี ‘ก่อนไท(ย)’ บนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 678 ครั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ประจำ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า  โครงการมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง  ในอำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการประชุมวิชาการเรื่อง “โบราณคดี ‘ก่อนไท(ย)’บนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเสนอผลงานวิจัยด้านโบราณคดีมานุษยวิทยากายภาพ (กระดูกและฟันคน) พันธุศาสตร์เชิงมนุษยวิทยาสัตววิทยาโบราณคดี (กายภาพและพันธุศาสตร์โมเลกุลและชีวสารสนเทศ) พิพิธภัณฑสถานศึกษาและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 18:00 น. ที่หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  เพื่อให้มีการระดมความคิดและรับฟังความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ สำหรับคณะผู้วิจัยให้ดำเนินการวิจัยช่วงสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อ ผลิตและเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนทั่วไป ตลอดจนเป็นเวทีที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับงานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มานุษยวิทยากายภาพและชีวภาพสัตววิทยาโบราณคดี พิพิธภัณฑ์และการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งยังเป็นบุคลากรที่ขาดแคลนอย่างยิ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการจัดการแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนโลงลงรัก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ อันช่วยสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมให้กับท้องถิ่นและประเทศ

ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงาน และแสวงหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต/

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา
บรรณาธิการ : ส.ปชส.มส
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ