อบจ.ลำปาง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและผู้ไร้ที่พึ่ง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2564
  • อ่าน : 149 ครั้ง

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วย นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการ นายก อบจ.ลำปาง นายบุญเลิศ  แสนเทพ รองประธานสภา อบจ.ลำปาง และนายชาญณรงค์  มาเรียน สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แม่ทะ เขต 2 ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนหรือผู้ไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ทะ จำนวน 6 ราย เทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 6 ราย และเทศบาลตำบลนาครัว จำนวน 6 ราย ตามโครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยือนราษฎรจังหวัดลำปางของ อบจ.ลำปาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ทะ

นอกจากนี้ คณะได้เดินทางไปเยี่ยมนายมานัส  เครือสุวรรณ ราษฎรหมู่ที่ 9 ต.แม่ทะ ซึ่งประสบภาวะความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็น รวมทั้งสอบถามสภาพความเป็นอยู่และได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ทะ และ อสม. เพื่อพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ โครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยือนราษฎรจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้การสงเคราะห์แก่ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนหรือผู้ไร้ที่พึ่ง โดยบูรณาการสานพลังการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคประชาสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของจังหวัดลำปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ