จ.พะเยา พร้อมดำเนินการมาตรการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ที่ด่านพรมแดนบ้านฮวก และมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุม ไวรัสโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 1309 ครั้ง

      ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานการประชุมสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานช่องทางเข้าออกด่านพรมแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นด่านถาวรที่ติดต่อกับด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว สำหรับการประชุมดังกล่าว มี ดร.อดุลย์ศักดิ์ วิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ พร้อมบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการการประชุมฯ เพื่อทบทวนความพร้อมการดำเนินการตามมาตรการของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและพิจารณาคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและมาตรการตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลภูซางและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม

      สำหรับประเด็นในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและด่านพรมแดนบ้านฮวกที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ บทบาทหน้าที่ในการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ซักซ้อมหน้าที่ ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของภารกิจ ต่างๆ ให้การปฏิบัติงานตามผังระบบบัญชาการเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ความรู้และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนป้องกันโรคด้วย “ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย” สาธิตการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมืออย่างถูกวิธีให้แก่ประชาชน โดยจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ และทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ