เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง จ.ลำปาง ติดตามการจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้มแข็ง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2564
  • อ่าน : 184 ครั้ง

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งชุมชนบ้านต้นต้องเป็นชุมชนเข้มแข็งในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน จำนวน 5 โครงการ และมอบกล้าไม้ (ฟ้าทะลายโจร) ให้กับประธานคณะกรรมการป่าชุมชน มอบอาหารแห้งและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ มอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า จัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน ปลูกต้นไม้และบวชป่า

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อมุ่งประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถอำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติม การขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ หัวใจสำคัญ คือ ความร่วมมือของประซาชน ซึ่งงานสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ โครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า , โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย , การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้สามารถอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าได้ ตามนโยบาย คทช. การขยายการจัดตั้งปาชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและเกื้อกูลกัน นับเป็นกลไกสำคัญของการดำเนินงานและการเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สามารถดูแลรักษา สร้างกติกาและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรในพื้นที่ของตนได้อย่างสมดุล คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ได้กล่าวชื่นชมประชาชนที่ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งช่วยกันอนุรักษ์ป่าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนกระทั่งปลายน้ำไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน ป่าชุมชนหรือพื้นที่สีเขียวในชุมชนถือเป็นพื้นที่มีความสำคัญที่ชุมชนใช้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งสร้างรายได้ และจะเป็นหีบสมบัติอันมีค่าของชุมชนในอนาคต เช่น ผลิตภัณฑ์จักสานจากไผ่ ผลผลิตจากป่าชุมชน ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจากการดูแลป่า ถือเป็นแต้มต่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน จึงขอให้ชาวบ้านต้นต้องและเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมกันรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ