จังหวัดน่านขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพิจารณาแผนงานโครงการที่สอดคล้องในการขับเคลื่อน BCG Value Chain ภาคการเกษตรประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 177 ครั้ง

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565  ณ  ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตวรปัญโญ  ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพิจารณาแผนงานโครงการที่สอดคล้องในการขับเคลื่อน BCG Value Chain ภาคการเกษตรของจังหวัดน่าน มีผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมประชุม มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  
การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2565 เพื่อเตรียมความปกติถัดไป Next Normal  โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง รายงานสถานการณ์น้ำในจังหวัดน่าน การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจำปี 2564/65 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2564/65  
ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนงานโครงการที่สอดคล้องในการขับเคลื่อน  BCG Value Chain ภาคการเกษตรของจังหวัดน่าน เศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งเป็นการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการให้กับสินค้าเกษตร  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง  เศรษฐกิจหมุนเวียน มีการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มช่วยลดปัญหามลพิษลดขยะหรือของเสียในฟาร์มเป็นศูนย์ เศรษฐกิจสีเขียว มีการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า รวมทั้งใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในชุมชน แนวทางในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรไทยสู่ 3 สูง คือ "ประสิทธิภาพสูง  มาตรฐานสูง และรายได้สูง'

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปชส.น่าน
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ