น่าน ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และความต้องการของชุมชนในการแก้ไขปัญหาพื้นที่สะปัน อำเภอบ่อเกลือ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 212 ครั้ง

น่าน ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และความต้องการของชุมชนในการแก้ไขปัญหาพื้นที่สะปัน อำเภอบ่อเกลือ

ที่ศาลาประชาคมบ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสาวขวัญฤทัย ไตรพรม นายอำเภอบ่อเกลือ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และความต้องการของชุมชน ทั้งประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พักในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ เพื่อที่จะนำปัญหาและความต้องการไปแก้ไขปัญหาต่อไป

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ทางจังหวัดได้รับฟังปัญหา และความต้องการของชุมชน โดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน การก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา การจัดการบริหารขยะ และปัญหาอื่น ๆ ในภาพรวมทั้งหมดที่ได้มีการนำเสนอในวันนี้ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้หลังจากการได้ลงพื้นที่ในวันนี้แล้ว ทางจังหวัดจะดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาต่าง ๆ และจะลงมาแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บางปัญหาอาจสามารถดำเนินการแก้ไขได้ในเร็ววัน แต่บางปัญหาอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามในวันนี้จึงถือเป็นการร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

นางสาวขวัญฤทัย ไตรพรม นายอำเภอบ่อเกลือ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางอำเภอได้ดำเนินการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ โดยประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ และกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอบ่อเกลือให้เกิดความยั่งยืนเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีอัตลักษณ์ความเป็นน่าน ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้หลังจากนี้ทางอำเภอจะเตรียมจัดทำแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอำเภอบ่อเกลือ โดยการระดมความคิดเห็นทั้งของผู้ประกอบการ และของประชาชน เพื่อนำปัญหาที่รับทราบในวันนี้ มาประมวลผลเป็นแผนการแก้ไขปัญหาท่องเที่ยวของอำเภอบ่อเกลือ นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคส่วนราชการ หน่วงานของรัฐ ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ดร.ทวน อุปจักร์ ประธานชมรมผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหารอำเภอบ่อเกลือ กล่าวว่า จากปัญหาที่ผ่านมาของอำเภอบ่อเกลือ ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร ประกอบกับการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เบื้องต้นทางชมรมผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหารอำเภอบ่อเกลือ ได้หารือร่วมกันกับนายอำเภอบ่อเกลือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการจัดระเบียบ การวางแผน การกำหนดกฎกติการ่วมกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการดูแลด้านการท่องเที่ยวของอำเภอบ่อเกลืออย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละคณะที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ จะลงมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องร่วมกับประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ