จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 12 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 138 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 20 ครั้ง

              ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดตั้งแต่ระลอกเดือนเมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งสิ้นจำนวน 3,751 ราย เป็นเพศชาย 1,732 ราย และเพศหญิง 2,019 ราย เสียชีวิต 50 ราย (1.33 %) รักษาหายแล้ว 3,563 ราย (94.99 %) ยังอยู่ระหว่างรักษา 138 ราย (3.68 %) มีอาการเล็กน้อย 124 ราย ปานกลาง 10 ราย และรุนแรง 4 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 15 ราย โรงพยาบาลปาย 18 ราย โรงพยาบาลขุนยวม 7 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 3 ราย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 3 ราย โรงพยาบาลสบเมย 2 ราย โรงพยาบาลสนาม 21 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 69 ราย

            สำหรับวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 905 ชุด พบเชื้อ 12 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            รายที่ 296 เพศชาย อายุ 58 ปี ที่อยู่ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ปัจจัยเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน (MS286) มีอาการไข้ ไอ และเจ็บคอ ส่งตรวจ RT -PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสนาม

            รายที่ 297 - 298 รวม 2 ราย เพศชาย อายุ 20 ปี และ 2 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ต.เมืองแปง อ.ปาย อาชีพเกษตรกรและเป็นเด็กในปกครอง ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน (MS251,MS253, MS254) ซึ่งมีความเชื่อมโยง คลัสเตอร์แกงหอมม้ง มีอาการไอ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก และมีเสมหะ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT- PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลปาย

              รายที่ 299 เพศหญิง อายุ 14 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ต.เวียงใต้ อ.ปาย เป็นนักเรียน ปัจจัยเสี่ยงพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน (MS215) และเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาการไอ ปวดศีรษะ และมีน้ำมูก ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT- PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลปาย

            รายที่ 300 - 303 รวม 4 ราย เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 3 ราย ช่วงอายุระหว่าง 62 - 94 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม เป็นผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดแนวชายแดน ซึ่งมีความเชื่อมโยงคลัสเตอร์ ห้วยต้นนุ่น มีอาการไข้ ไอ ปวดศีรษะ มีเสมหะ และมีน้ำมูก ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลขุนยวม

            รายที่ 304 - 305 รวม 2 ราย เพศหญิง อายุ 10 เดือน และ 81 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง เป็นเด็กในปกครองและผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งมีความเชื่อมโยง คลัสเตอร์ ขุนแม่ต๊อบและแม่ต้อบเหนือ มีอาการไข้ และปวดศีรษะ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT- PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่สะเรียง

            รายที่ 306 - 307 รวม 2 ราย เพศหญิง อายุ 26 ปี และ 2 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ต.สบเมย อ.สบเมยอาชีพเกษตรกร และเป็นเด็กในปกครอง ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งมีความเชื่อมโยง คลัสเตอร์ ห้วยไชยยงค์ มีอาการไข้ และไอ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT- PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสบเมย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ