ติดตามภารกิจ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 14 ครั้ง

ติดตามภารกิจ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค

     21 มกราคม 2565 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ และความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เวียงหนองหล่ม พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรชาวสวนลำไย และติดตามโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค ในการนี้นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และเข้าร่วมหารือ

     โดยในช่วงเช้า ได้ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ และความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติหนองมโนราห์ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย และลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกหนองมโนราห์ พร้อมมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนและดำเนินการเพื่อให้จังหวัดเชียงรายมีความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการพัฒนาเวียงหนองหล่มให้สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มศักยภาพในฤดูฝนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้

     สำหรับจังหวัดเชียงรายมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.) การพัฒนาแหล่งน้ำหนองมโนราห์ ที่เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ไม่น้อยกว่า 4 แสนลบ.ม. ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค กว่า 5,400 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรอีกกว่า 500 ไร่ และ 2.)โครงการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพแหล่งมรดกในพื้นที่เวียงหนองหล่ม อีกทั้งยังมีแผนงานในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเวียงหนองหล่ม ดำเนินการโดยกรมชลประทาน และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2566 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอีก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเวียงหนองหล่ม ขุดลอกแม่น้ำลัว อนุรักษ์ฟื้นฟูเวียงหนองหล่มพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

    จากนั้นช่วงบ่าย ได้เดินทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาการส่งออก และราคาลำไยตกต่ำลง พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนขอเยียวยาเกษตรกรในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิด 25 ไร่ เพื่อให้เกษตรได้นำไปต่อยอดและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพต่อไป

    จากนั้นเดินทางไปยังบ้านท่าข้าวเปลือก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน เพื่อตรวจราชการและส่งมอบโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค ตามโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำปะปาขนาดใหญ่ รองรับ 121-300 ครัวเรือน ในงบประมาณดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 5,200,000 บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบกลางปี 2564 พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ