จ.ลำพูน ประชุมพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 175 ครั้ง

จ.ลำพูน ประชุมพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 รางวัลเกียรติยศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 

วันนี้ (25 มกราคม 2565) ที่ ห้องประชุมมหัตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายรุ่งโรจน์  สุนทร  ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551

 

ทั้งนี้ รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป ดังนั้น การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับอำเภอและระดับจังหวัด นายอำเภอและปลัดจังหวัด จะต้องพิจารณาตรวจสอบผลงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยตนเอง และควรพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สาธารณชน ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ