จังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 263 ครั้ง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่ (ศปก.จ.แพร่) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย และในจังหวัดแพร่

ทั้งนี้ เกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนของจังหวัดแพร่, ข้อสั่งการผลการดำเนินงานจากกระทรวง หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, การทบทวน คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 78/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 85), การทบทวนคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 79/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 86) และการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อมุ้งทดแทนที่ชำรุด สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ โดยใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดแพร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์ ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ