ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามสถานการณ์ไฟป่า เริ่มพบจุดความร้อน พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชน ลดกิจกรรมการเผา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 234 ครั้ง

          วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง รวมถึงผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
         โดยสถานการณ์ไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 มกราคม 2565 มีจุดความร้อนสะสม  จำนวน 60 จุด มากที่สุดที่ อ.แม่ลาน้อย 21 จุด สูงสุดที่ ต.แม่ลาน้อย รองลงมาคือ อ.ปาย 5 จุด สูงสุดที่ ต.เมืองแปง และที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 จุด สูงสุดที่ ต.ผาบ่อง และต.หมอกจำแป่ ตามลำดับ สำหรับพื้นที่เกิดการเผาไหม้สูงสุด คือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รองลงมาคือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่การเกษตรตามลำดับ  ขณะที่คุณภาพอากาศ PM2.5 สะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 24 มกราคม 2565 พบว่ายังไม่เกิดเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงสุดวัดได้ 24 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
          ประธานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาเตรียมประกาศการห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ทั้งลักษณะภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้ วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยที่ผ่านมาได้หารือกับภาคประชาสังคม รวมทั้งอิงฐานข้อมูลช่วงเวลาที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุด จาก GISTDA (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) นำมาประกอบแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะทำการประกาศอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ