คณะกรรมาธิการ การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดแพร่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 378 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า บ่ายวันนี้(28ก.พ.63) ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นำโดยนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ นายพลเดช ปิ่นประทีป รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 3 นายคำนูณ สิทธิสมาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 4 และโฆษกคณะกรรมาธิการ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ กรรมาธิการ ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดแพร่โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ เกษตรจังหวัดแพร่ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำและการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดแพร่ 
จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดแพร่มีแม่น้ำสาย เป็นแม่สายหลัก แต่แม่น้ำยมเองไม่มีเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ เมื่อฤดูฝนน้ำจะไหลมามาก และไหลแห้งไปในฤดูแล้ง การบริหารการจัดการจัดในแม่น้ำยมและอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จึงเป็นเรื่องสำคัญ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดแพร่ร่วมกับเกษตรกรได้ใช้วิธีการสร้างทำนบกระสอบทรายในแม่น้ำยมและแม่น้ำสาขา เพื่อชะลอการไหลของน้ำและยกระดับน้ำให้สามารถสูบเข้าช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมได้ เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดแพร่ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีน้ำในการทำการเกษตรและน้ำอุปโภค-บริโภค

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กล่าวว่า การมาของคณะกรรมาธิการในครั้งนี้จะได้มาขอความรู้ ขอข้อมูลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดแพร่ เพื่อรวบรวมข้อมูลไปเสนอแก่รัฐบาล ในการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยอยากจะให้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำใหม่ทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ ลุ่มน้ำยมนั้นเป็นอีกลุ่มน้ำหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งต้องทำเป็นระบบ ที่สำคัญปัจจุบันการจัดทำโครงการขนาดเล็ก สามารถตอบโจทย์ของความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว ใช้เวลาไม่มาก เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้น ต่อให้มีน้ำเพียงพอก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ ดังนั้นเกษตรกรต้องเปลี่ยนวิธีแนวคิดใหม่ โดยไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ต้องหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานมีการปลูกพืชที่หลากหลาย มีไม้เศรษฐกิจปลูกไว้เป็นธนาคาร เป็นการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ทำให้เกษตรกรมีสุขภาพดี ต่างกับการปลูกข้าวและข้าวโพด ซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพ

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า จังหวัดแพร่ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลของน้ำทั้งหมด มีการอบรมช่างในองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลต่างๆ ให้ช่างเหล่านั้นมีความรู้ในเรื่องของการชลประทาน จะเป็นการช่วยเหลือและรวบรวมข้อมูลของแหล่งน้ำต่างๆ ในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดแพร่ได้เป็นอย่างดี 
จากนั้นคณะกรรมาธิการดังกล่าวได้เดินทางไปยังดอยผี ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม โดยจุดดังกล่าวได้มีการกั้นกระสอบทราย เพื่อยกระดับน้ำให้สามารถสูบน้ำเข้าสู่คลองชลประทานฝั่งขวา ของฝายแม่ยม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัยในช่วงฤดูแล้งนี้ 

และในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา จะได้เดินทางไปศึกษาดูการบริหารจัดการน้ำ ณ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จากนั้นจะได้ประชุมร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดแพร่ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ