มท. 1 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2565
  • อ่าน : 232 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ ผ่านศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            ที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นปัญหาที่สำคัญที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกมิติและทุกช่วงวัย โดยใช้ระบU TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform)ซึ่งเป็นระบบ Big Data ของภาครัฐ มาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาความยากจนรายครัวเรือนซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนให้ตรงจุด โดยตั้งเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับอำเภอ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

            การจัดประชุมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในรูปแบบ On site กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดและนายอำเภอ รวมทั้งสิ้น 374 คน และรูปแบบ Online กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติงานในระดับอำเภอ โดยกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน DOPA Channel และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เช่น Youtube  Facebook พร้อมกันนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ