จังหวัดแพร่รับมอบนโยบายจาก รมช. กระทรวงมหาดไทยเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 356 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (4มี.ค.63)เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์  ชิตานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำข้าราชการและหน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมผ่านระบบ Video Conference รับมอบนโยบายจากนายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีแดง ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ของประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ประเทศไทยมีอำเภอที่มีความเสี่ยงและระดับสีแดงจำนวน 25 อำเภอ ระดับสีส้ม 130 อำเภอ ระดับสีเหลือง 681 อำเภอ และระดับสีเขียว 41 อำเภอ กำหนดมาตรการ 8 มาตรการ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ , การลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน , การลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม , การลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ , ด้านมาตรการการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ , ด้านความปลอดภัยทางน้ำ , การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และมาตรการพิเศษ
สำหรับแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ของจังหวัดแพร่ โดยกำหนดให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัดแพร่กำหนดเป็นวาระเร่งด่วนในประเด็นการควบคุมความเร็ว เพื่อลดความรุนแรงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การใช้รถ  การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ การใช้อุปกรณ์คาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่และโดยสารรถยนต์ทุกประเภท การบังคับใช้กฎหมาย กรณีเมาสุราแล้วขับขี่รถ มาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้สำหรับส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีเป้าหมายให้การดำเนินการใน 365 วัน บนเส้นทางของจังหวัดแพร่ต้องปลอดภัยภายใต้วาระประเทศไทยปลอดภัย 
การขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยดังนี้ การควบคุมความเร็วเพื่อลดความรุนแรงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดให้เขตเมืองชุมชน เขตนอกเมืองใช้ความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ทุกประเภทต้องคาดเข็มขัดนิรภัย การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาสุราแล้วขับขี่รถ ในกรณีที่มีผู้ขับขี่รู้สึกตัวดีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจลมหายใจได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหนังสือส่งตัวผู้ขับขี่ไปยังโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ในกรณีพบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และสงสัยว่าดื่มสุราให้ดำเนินการสั่งเจาะเลือดตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหรือเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจทุกราย พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามถึงสถานที่จำหน่าย ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการกับสถานที่ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด มีการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยทางถนนโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือ กม. โดยการจัดตั้งด่านชุมชนด่านหมู่บ้านทุกวันจันทร์ทำหน้าที่เป็นจุดคัดกรองกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อป้องปรามกับเตือนเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเมาแล้วขับและการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
จังหวัดแพร่ได้กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานประกอบด้วย จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลงไม่น้อยกว่า 15% เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 3 ปี จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในระดับจังหวัดและอำเภอเสี่ยงที่เป็นสีแดงลดลงไม่น้อยกว่า 15 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 3 ปี จำนวนรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงไม่น้อยกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 3 ปี จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ที่เกิดบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมลดลงไม่น้อยกว่า 15 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้อนหลัง 3 ปี หัวข้อหลักในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ใช้ชื่อว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้กระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับประเด็นหลักได้แก่ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย การขับขี่ของผู้อายุต่ำกว่า 15 ปีที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่และการทำประกันภัย  
จากนั้นจังหวัดแพร่ได้มอบหมายส่วนราชการต่างๆดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2563 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 365 วัน ดำเนินการตลอดปีอีกด้วย /.
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ