จังหวัดเชียงใหม่ เร่งประชุมพิจารณาโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 6 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 271 ครั้ง

​รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เร่งประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

​นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี และเป็นพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซาก ผู้แทนหน่วยงานราชการ และอำเภอที่เกี่ยวข้อง จึงต้องร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงแหง แม่ริม ฮอด แม่อาย แม่แจ่ม จอมทอง และอำเภอสันกำแพง รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ นอกจากนี้ยังมีอำเภอดอยหล่อ และอำเภออมก๋อย ที่กำลังยื่นขอรับการสนับสนุนอีก 10 โครงการ ซึ่งส่วนมากเป็นการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

​            ทั้งนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจพื้นที่ที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม และนำเสนอที่ประชุมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ