ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำพุทธศานิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2565

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 77 ครั้ง

วันนี้ (15 พ.ค.65) ที่วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมือ จังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว และน้อมรำลึกถึงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ และยังเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ โดยชาวพุทธทั่วโลกของโลกอีกด้วย รวมถึงเป็นการสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนและประชาชน โดยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนในมิติทางศาสนาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในเหตุการณ์ทั้งสามนี้เกิดขึ้นต่างคราวกันแต่ล้วนเกิดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแห่งสากลโลก ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นประจำมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการเผยแพร่ธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจ และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำธรรมมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตให้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับช่วงค่ำ เวลา 18.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญจิตตภวานา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ : นางสาว ปัทมาพร งึ้มนันใจ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ