ขนส่งแพร่ เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม รถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 244 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ย้ำรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ฝ่าฝืนมีบทลงโทษหนักทุกราย

นายมานพ พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมของนักเรียน มีการเน้นย้ำถึงรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ผ่านการรับรองจากโรงเรียน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืนมีบทลงโทษหนักทุกราย พร้อมยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักเรียนและผู้ปกครอง

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป สถานศึกษาทั่วประเทศจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนใช้บริการรถรับส่งนักเรียนในการเดินทางไปโรงเรียนเพิ่มขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน กำชับให้ตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่โดยสารมากับรถโรงเรียน และรถรับส่งนักเรียนต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้อง พร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัย สำหรับการนำรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งในลักษณะรถสองแถวและรถตู้มาใช้รับส่งนักเรียน

โดยกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และต้องขออนุญาตใช้รถให้ถูกต้อง นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ทางราชการกำหนด

หากพบรถรับส่งนักเรียนมีพฤติกรรมขับขี่หรือสภาพตัวรถไม่ปลอดภัย บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนบรรทุกที่ปลอดภัย สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์ ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ