พุทธศาสนิกชนใน จ.ลำปาง ร่วมบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 103 ครั้ง

คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ “ทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบพิธีสวดมนต์ เวียนเทียน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร  จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา ร่วมเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อุบาสก อุบาสิกา ทั้งเหล่าบรรดาข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เข้าวัดปฏิบัติธรรมสมาทานศีล ละความชั่ว ทำความดี แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565” ที่พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำกล่าวสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

อีกทั้งในการประกอบพิธีครั้งนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระครูสิริรัตนโสภิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม กล่าวสัมโมทนียกถาให้โอวาทแสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงาน ในหัวข้อเรื่อง “การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีและไม่ประมาท” ซึ่งมีความสำคัญว่า ด้วยวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบถึง พุทธศาสนิกชนทั้งบรรชิต และคฤหัสถ์ ควรได้ทำการบูชา ด้วยอามิธบูชา และปฏิบัติบูชา ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยขอให้พุทธศาสนิกชน จงยึดมั่นอยู่ในคุณความดี มีเมตตา ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความเจริญอย่างมีเหตุผล และดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ได้นำหลักพุทธธรรมไปใช้สร้างประโยชน์ สร้างความสุขให้แก่ตนเอง และสังคมส่วนรวม ตลอดจนยังเพื่อเป็นการเผยแผ่หลักธรรมของพุทธศาสนารักษาประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนโลก ให้ดำรงไว้สืบไป

โอกาสนี้ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์ ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกันสวดมนต์เวียนเทียนพร้อมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนได้ตั้งจิตภาวนา ตั้งมั่นในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศล กระทำแต่ความดี งดเว้นการกระทำชั่ว และจะเป็นผู้กระทำตนให้มีจิตใจที่ผ่องใส เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดสุขแก่สังคมส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อจะร่วมถวายเป็นพุทธบูชาด้วย

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางศศิธร สุดเจริญ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ