พุทธศาสนิกชน จ.ลำปาง ร่วมบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 94 ครั้ง

คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ “ทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ณ พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปาง บรรดาข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบพิธีสวดมนต์ เวียนเทียน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร  จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส และพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำกล่าวสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

การประกอบพิธีครั้งนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระครูสิริรัตนโสภิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม กล่าวสัมโมทนียกถาให้โอวาทแสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมพิธี ในหัวข้อเรื่อง “การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีและไม่ประมาท” ซึ่งมีความสำคัญว่า ด้วยวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบถึง พุทธศาสนิกชนทั้งบรรชิต และคฤหัสถ์ ควรได้ทำการบูชา ด้วยอามิธบูชา และปฏิบัติบูชา ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยขอให้พุทธศาสนิกชน จงยึดมั่นอยู่ในคุณความดี มีเมตตา ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความเจริญอย่างมีเหตุผล และดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ได้นำหลักพุทธธรรมไปใช้สร้างประโยชน์ สร้างความสุขให้แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม ตลอดจนยังเพื่อเป็นการเผยแผ่หลักธรรมของพุทธศาสนารักษาประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนโลกให้ดำรงไว้สืบไป

โอกาสนี้ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์ ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกันสวดมนต์เวียนเทียนพร้อมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนได้ตั้งจิตภาวนา ตั้งมั่นในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศล กระทำแต่ความดี งดเว้นการกระทำชั่ว และจะเป็นผู้กระทำตนให้มีจิตใจที่ผ่องใส เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดสุขแก่สังคมส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อจะร่วมถวายเป็นพุทธบูชาด้วย 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ