เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปางมะผ้า นำส่วนราชการ และประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 107 ครั้ง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายเอนก ปันทะยม อำเภอปางมะผ้า เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ พื้นที่ป่าห้วยเขียดแลว หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำลอด  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  และร่วมฟื้นฟูให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่น ของอำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งเป็นการป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

     กิจกรรมฯ ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ประชาชนตำบลสบป่อง และประชาชนตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย กล้าไม้ที่นำมาปลูกมีจำนวนทั้งหมด 400 ต้น พื้นที่ปลูกป่าประมาณ 4 ไร่ประกอบด้วย ต้นสัก จำนวน 50 ต้น  , ต้นแดง จำนวน 50 ต้น , ต้นมะขามป้อม  จำนวน 50 ต้น , ต้นแอปเปิ้ล จำนวน 50 ต้น , ต้นเพกา จำนวน 50 ต้น , ต้นมะกอก จำนวน 50 ต้น , ต้นลูกหว้า จำนวน 50 ต้น และต้นเสี้ยว จำนวน 50 ต้น    

     ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2532 ให้วันวิสาขบูชาของทุกปี  เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงความสำคัญและปประโยชน์ของต้นไม้  และปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน  สาเหตุหลักของการลดลงของป่ามีมากมาย  ทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร  การพัฒนาเมือง    การบุกรุกป่าเพื่อการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเกิดผลกระทบที่พื้นที่ป่าไม้ลดลง  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดความแห้งแล้ง และยังทำให้เกิดปรากฏการณ์ โลกร้อน  และผลที่ตามมาส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และสัตว์ป่า  ทั้งที่ประชาชนและสัตว์ป่าต่างต้องพึ่งพาอาศัย ทรัพยากรป่าไม้ในการดำรงชีพ จากสาเหตุดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่  จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ