ศาลเยาวชนฯ จ.ลำปาง เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญาฯ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 736 ครั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ทำพิธีเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา เดินหน้าขับเคลื่อนงานกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำความผิด

นายณัฏฐะวุฒิ  ภัทราคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล  บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยุติธรรมในจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม ร่วมกันให้การต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานส่วนภูมิภาค พร้อมเป็นประธานทำพิธีเปิด "ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา" ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ณ ที่อาคารทำการในเขตท้องที่ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งในการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ดังกล่าว ทางอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ให้เกียรติขึ้นเวทีกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "เจตนารมณ์และเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา" เพื่อมอบแนวคิดให้เป็นหลักวิธีปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมตามบทบัญญัติกฎหมาย ทั้งแก่ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในเขตอำนาจรับผิดชอบของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

โดย อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้กล่าวว่า การจัดตั้ง "ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา" ถือเป็นภารกิจหลักของศาล ที่จะต้องขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ซึ่งได้มุ่งเน้นในการที่จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งผู้ฟ้องร้องและผู้ถูกฟ้องร้องที่ล้วนแต่เป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำความผิด โดยทุกกระบวนการเพื่อจะให้ผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียหายได้เข้าถึงกระบวนการอำนวยความยุติธรรม และได้รับการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรมในเชิงสมานฉันท์ ได้รับการชดเชยเยียวยาทางด้านจิตใจเบื้องต้น ได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือสงเคราะห์ตามสมควรและจำเป็น ทั้งการได้รับค่าชดเชยความเสียหายโดยรัฐ เช่น การได้รับการชดเชยเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544, การได้รับค่าทดแทนความเสียหายโดยผู้กระทำผิด, การได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นในด้านอื่นๆ ตามที่บทกฎหมายบัญญัติไว้ รวมไปถึงการได้รับคำแนะนำและความรู้ในเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้เสียหายพึงได้รับเมื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ตลอดจนการได้รับความช่วยเหลือค่าป่วยการและค่าพาหนะจากกองทุนสงเคราะห์ ในกรณีที่ผู้เสียหายได้เข้ารับคำปรึกษาตามคำสั่งศาล เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียหายในคดีเยาวชน สามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5438-2788, 0-5438-2789 และหากพบเห็นการประพฤติมิชอบเรียกรับเงิน ขู่เข็ญให้เกิดความหวาดกลัว สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5433-5639 ต่อ 109 ถึงผู้อำนวยการศูนย์ฯ หรือ ต่อ 300 ถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ