คณะกรรมการพิจารณาประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่พิจารณาต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 557 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์สมพร  พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นำคณะกรรมการพิจารณาประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดแพร่ โดยมีนายวาทิต ปัญญาคม  ปลัดจังหวัดแพร่เป็นประธานคณะกรรมการฯ  มีคณะกรรมการประกอบด้วยนายดุสิต เกษม ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ นางสาวอังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ นางมุยรี ผลดีประสิทธิ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นายมนตรี ดุลย์เภรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายวิสูตร ฝีปากเพราะ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ นายสมปอง ดวงจิตร ผู้แทนหอการค้าจังหวัดแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์จินดา ตำบลแม่คำมี , โรงฆ่าสัตว์วชิรภรณ์ ตำบลแม่หล่าย และโรงฆ่าสัตว์สมัย ศรีธิ  ตำบลป่าแมต

ทั้งนี้การตรวจดังกล่าวจะตรวจตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มุ่งเน้นให้การประกอบกิจการฆ่าสัตว์สามารถผลิตเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเนื้อสัตว์ที่ผ่านโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องจะมีความสะอาด ปลอดภัยต่อประชาชนผู้บริโภคกว่า เนื้อที่ถูกลักลอบเชือดมา /.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ