ทองสวัสดิ์ฯ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1213 ครั้ง

ที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565 เนื่องจากที่ผ่านมา ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคทั่วโลกเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขสำคัญเร่งด่วนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตและเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ ได้ห่างไกลจากยาเสพติดอันเป็นอบายมุขและบ่อนทำลายชาติ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
.
ทั้งนี้ ได้มีการจัดประกวดผลงานวิชาการในระดับชั้นต่าง ๆ เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดแต่งคำขวัญ และการประกวดเขียนเรียงความ และกิจกรรมการแสดงบนเวที มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 900 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อารินทร์ทิพย์ ยานะ ภาพ : วศิน คำภิระวงศ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ