น่าน จัดกิจกรรม“Nan’s highland café crafts coffee & culture”ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1176 ครั้ง

น่าน จัดกิจกรรม“Nan’s highland café crafts coffee & culture”
ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน

ที่บริเวณกาดข่วงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม“Nan’s highland café crafts coffee & culture”ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนางนิภารัตน์ ประพฤติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน มีภารกิจในการส่งเสริมสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง โดยใช้ทุนทางสังคม ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชน ประเพณี ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ศิลปะการแสดงต่างๆ รวมถึงการสาธิตวิถีชีวิต จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนราษฎรบนพื้นที่สูง ทั้ง 5 ชนเผ่า ได้แก่ ชนเผ่าถิ่น ม้ง เมี่ยน ขมุ และมละบริ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น มีการออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ ร้านกาแฟเดอม้ง ร้านกาแฟภูสัน สาธิตการเขียนผ้าลายเทียน ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา กลุ่มญอกมละบริน่าน ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ นำผลิตภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูงมาแสดงและจำหน่าย อีกด้วย โดยงานจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายนนี้ ณ บริเวณกาดข่วงน้อย อำเภอเมืองน่าน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ