จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1115 ครั้ง

   วันนี้ (26 มิถุนายน 2565) นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง เสริมสร้างพื้นที่/กิจกรรมเชิงบวก เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

   โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับประชาคมโลก อย่างจริงจังและต่อเนื่องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคง โดยในห้วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง ใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทยนำไปสู่จุดมุ่งหมายคือ "สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด " โดยด้านการปราบปราม มุ่งเน้นลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาด จับกุมผู้ค้ายาเสพติดและขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ในส่วนของการป้องกัน เน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดโดยใช้วิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน

    สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การแสดงจากนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ บูธรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (กระตุ้นเข็ม 3) และการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ