กอ.รมน.จังหวัดลำปาง ประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคง ในห้วงเดือนมิถุนายน 65

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1109 ครั้ง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง รับทราบปัญหาสำคัญด้านต่างๆ ของจังหวัด รวมถึงติดตามสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กอ.รมน.จังหวัดลำปาง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยมี พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง รับทราบปัญหา อุปสรรค และความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความมั่นคง และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง ได้หารือประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง (คจพ.จ.) ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนฯ ใน 5 มิติ เป้าหมาย 9,000 ครัวเรือน , การจัดระเบียบสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และการประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยใช้กลไกของ กอ.รมน. มีส่วนร่วม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางศศิธร สุดเจริญ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ