จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1145 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิดรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน
      
เช้าวันนี้ (27 มิ.ย.65) ที่อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง สถาบันศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565 ความว่า “มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคง โดยห้วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ใช้งบประมาณรวมทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปอย่างเต็มที่ ใช้กลไกการขับเคลื่อนในทุกพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านและชุมชน บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติเพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่จุดม่งหมายคือสังคมไทยปลอดจากยาเสพติด โดยการปราบปรามมุ่งเน้นลดระดับความรุนแรงของพื้นที่การแพร่ระบาด จับกุมผู้ค้ายาเสพติดและขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติด ได้เป็นจำนวนมาก ในส่วนการป้องกัน เน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาของผู้เสพ ผู้ติด โดยใช้วิธีการทางด้านสาธารณสุขและการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยังยืน”
    
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคลากรที่มีผลการเนินงานด้านยาเสพติดดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว และกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้ความรู้ความเข้าใจในประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ และการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน และการแสดงจากน้องๆ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ