สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ผลักดันสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1002 ครั้ง

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ผลักดันสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

ที่ห้องประชุมออร์คิด โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ในเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนเมืองน่านเพื่อเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในห้วงปี 2565-2566 อาทิ การจัดทำแผนขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ การจัดงานมหกรรม Nan Art and Craft Festival 2022 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน การจัดงานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ UNESCO ในระดับประเทศและนานาชาติ และการจัดทำร่างใบสมัครเมืองสร้างสรรค์ เป็นต้น รวมทั้งผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ไตรมาสที่ 2 ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ขึ้น 6 ครั้ง มีกระแสการตอบรับดีมาก และกลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสนอให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีพื้นที่ในการนำสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

ที่ประชุมรายงานผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ไตรมาสที่ 3 ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศเมืองสร้างสรรค์ของน่าน อาทิ การจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกร่วมกับเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 9 ตอน “ปั๋นศิลป์ ถิ่นน่าน สร้างสรรค์” at Nan Experience and Creative Space การจัดกิจกรรม “ผ้าห่อคัมภีร์” และกิจกรรม “ปักลายหมอน” เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์น่าน การจัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับกิจกรรม “ Nan’s highland café crafts coffee & culture” และกิจกรรมเทศกาลม้งวิถีภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษา

ในส่วนของความคืบหน้าในการจัดเตรียมใบสมัครเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดน่าน ซึ่งคณะทำงานจัดทำใบสมัครฯ ได้จัดประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยทาง อพท.6 ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการและกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ) และ รศ.ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร มาร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดน่าน ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำใบสมัครฯ อีกทั้ง ได้มีจัดจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บทการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ซึ่งจังหวัดน่านสามารถนำแผนดังกล่าวเป็นมาข้อมูลประกอบการเขียนใบสมัคร ข้อ 11 คือ Contribution to Achieving the objectives of the Network (การสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์) โดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2565

ที่ประชุมมีมติเสนอรายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องเตรียมในใบสมัครเมืองสร้างสรรค์ โดยให้เสนอชื่อหรือสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ติดต่อที่ต้องระบุไว้ในใบสมัครฯ 5 ตำแหน่ง ดังนี้ 1) ผู้นำเมือง เสนอนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 2) ตัวแทนของผู้นำเมือง เสนอ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 3) ผู้ติดต่อประสานงานหลัก เสนอ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน 4) ผู้สื่อสารหลัก เสนอ ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของ อพท.6 และ ททท. สำนักงานน่าน 5) ผู้ติดต่อประสานงานเพิ่มเติม เสนอผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

สุดท้ายที่ประชุมมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ในงาน “Nan Art and Crafts 2022” ซึ่งจะแบ่งจัดกิจกรรมย่อยจำนวน 4 ครั้ง 4 แนวคิด อาทิ แนวคิดอาหารท้องถิ่น (9-10 กรกฎาคม 2565) แนวคิดงานพุทธศิลป์และเรือแข่งเมืองน่าน (16-17 กรกฎาคม 2565) แนวคิดผ้าน่าน (23-24 กรกฎาคม 2565) และแนวคิดงานสร้างสรรค์ร่วมสมัย (30-31 กรกฎาคม 2565) ณ ลานต่อสุข ข้างร้านกาแฟเฮือนฮังต่อ ตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น. โดยกิจกรรมในแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วยการจัดซุ้มแสดงงานสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน กิจกรรม work shop และจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดของแต่ละงานอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ