คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1104 ครั้ง

วันนี้(27 มิถุนายน 2565) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ นายธงชัย  บุตรนุชิต ประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางพระประภา แกล้วกล้า กรรมการ และคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

.

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน ผ่านเข้ารอบการประกวดแข่งขันระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 1 จังหวัด 1 อำเภอและ 6 ชมรม TO BE NUMBER ONE สำหรับในวันนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ปีที่ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน มีความภาคภูมิใจที่จังหวัดลำพูนได้รับพระราชทานรางวัลโล่ห์เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

.

                จังหวัดลำพูนได้น้อมนำพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE มาขับเคลื่อนและพัฒนางานในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยคณะกรรมการและคณะทำงานระดับจังหวัด มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ในระดับพื้นที่ อาทิ การรับสมัครสมาชิก การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  การพัฒนาอำเภอ TO BE NUMBER ONE  การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน นำแนวทางตามยุทธศาสตร์ของโครงการฯ มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีการมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมติดตาม ประเมินผลการทำงานทุกเดือน ในเวทีการประชุมกรมการจังหวัด และการประชุมคณะกรรมการด้านความมั่นคงของจังหวัด กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันมหกรรมรวมพลคน TO BE ซึ่งในปี 2565  จัดขึ้น ณ บริเวณสะพานขาว โดย TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่ทา จัดกิจกรรม "วิ่งท้าฝน...คนทูบี " ซึ่งมีผู้ร่วมงานประมาณ 2,000 คน และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดรณรงค์ให้สมาชิกสวมใส่เสื้อสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE หละปูน หรือเสื้อสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ ทั้งนี้จังหวัดลำพูน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์ประธานโครงการ เสด็จเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO  BE  NUMBER ONE  ของจังหวัดลำพูน และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE  NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาสร้างความปลื้มปีติต่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูนอย่างหาที่สุดมิได้

.

                การดำเนินงานโครงการ TO  BE  NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ก่อเกิดประโยชน์และสร้างความภาคภูมิใจต่อสมาชิกและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนเป็นอย่างยิ่ง เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถเลือกวิธีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เรียนรู้การบริหารจัดการผ่านการดำเนินงานภายในศูนย์เพื่อรับฟัง และให้โอกาสเพื่อนที่หลงไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งดูแลให้กำลังใจเมื่อเพื่อนเผชิญปัญหาโดยมีหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และจัดพื้นที่ให้สมาชิก TO BENUMBER ONE ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตามพระปณิธานขององค์ประธานโครงการและจังหวัดลำพูนมีความพร้อม และมีความมุ่งมั่นที่จะน้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำพูนตลอดไป

.

                ด้าน นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี จังหวัดลำพูนได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชน ให้หลีกเสี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด มีการประกาศนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับชุมชน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุกระดับ ทุกคนมีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างชัดเจน  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 3 ปี พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE และกำหนดเป็นวาระของจังหวัด  จังหวัดลำพูนมีการจัดเก็บฐานข้อมูลสมาชิกโดยระบบ QR Code สามารถติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลได้ทาง Facebook " TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน" มีศูนย์ประสานงานโครงการตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ทั้งนี้จังหวัดลำพูนมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี จำนวน 78,154 คน คิดเป็นร้อยละ 91.71  ดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE  8 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 100  มีจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 309 ชมรม คิดเป็น ร้อยละ 74.81  มีจำนวนศูนย์เพื่อนใจ 37 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 54.54 จังหวัดมีระบบการเก็บข้อมูลรายงาน ติดตามประเมินผล และสรุปผลทุกปี มีแผนการปฏิบัติงานทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ จำนวน 49 โครงการ ดำเนินงานครบตามแผน จำนวน 29 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 20 โครงการ กำหนดเสร็จสิ้นทุกโครงการ เดือนสิงหาคม 2565  มีการจัดตั้งและขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทั้ง 8 อำเภอ จังหวัดร่วมสนับสนุน ติดตามเยี่ยม และให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE ภายในจังหวัดตลอดทั้งปี

โดยในปี 2564 และ 2565  อำเภอแม่ทาผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ทั้ง 8 อำเภอ  โดยมีจำนวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มากกว่า 2 แห่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ