จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน กรอ.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2565

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 991 ครั้ง

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน กรอ.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2565
  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน (กรอ.จังหวัดน่าน) พร้อมเปิดด่านชายแดนถาวรห้วยโก๋น และเจรจาการค้า กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพื่อเชื่อมโยง ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างราชอาณาจักรไทย-และสปป. ลาว  ซึ่ง จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา เตรียมพร้อมต้อนรับคณะผู้เดินทางจากแขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไช ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 6 -8 กรหฎาคม 2565 นี้ เพื่อพบปะหารือกัน ในการประชุม และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ณ โรงแรมเทวราช    และศาลากลางจังหวัดน่าน   ในการหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-ลาว ระหว่าง จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา  แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง และแขวงอุดมไช  ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน   ในประเด็นเรื่องการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรม  ทางด้าน เกษตรและอาหาร  และทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ  รวมถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้   และเดินทางมาศึกษาดูงานโรงคั่วกาแฟ ภูมิใจ คอฟฟี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ในการเยี่ยมชมการแสดงสินค้าครัสเตอร์เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์น่าน ณ โรงคั่วกามิใจ๋ คอฟฟี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการค้าการลงทุนตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ
                          นอกจากนี้ ได้ประชุมเรื่องการคมนาคม การเร่งรัดก่อสร้างถนนนาหมื่นจังหวัดน่าน -อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งเชื่อมโยงการเดินทางระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดน่านตอนใต้และจังหวัดแพร่ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  พร้อมกับ ยื่นหนังสือถึง กรมป่าไม้ เพื่อขอขยายการก่อสร้างถนนผิวลาดยางคอนกรีตพื้นที่จราจรจาก 4 เมตรเป็น 6 เมตร หากได้รับอนุญาตก็จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป มีบางส่วนที่แล้วเสร็จแล้ว 100%  โดยบริษัทแพร่ธำรงค์วิทย์ก่อสร้าง   ในการก่อสร้างถนนเชื่อมโยง เดียนเบียนฟู-อุดมไซ- ห้วยโก๋น ขอให้ไทยเตรียมพร้อมการส่งสินค้าไปยังแขวงอุดมไซ ส่งต่อยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะนี้ได้มีการสร้างสถานที่รองรับสินค้าแล้วกว่าสองพันไร่   นอกจากนี้ ทางภาคอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว เตรียมเตรียมพร้อม ในการรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดน่านด้วย
                                                                      .....................................................

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ