จังหวัดน่าน โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1161 ครั้ง

จังหวัดน่าน โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นภายใต้แผนงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นภายใต้แผนงานวิจัย
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดยมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรทั้งสิ้น 77 คน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 คน ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจชุมชน ด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง จำนวน 38 คน และ หลักสูตรเพื่อนช่วยเพื่อน 70 ชั่วโมง จำนวน 25 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรพันธ์ จันทร์เพ็ญโรจน์ ผู้สื่อข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : นางสาว ปัทมาพร งึ้มนันใจ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ