ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจ.ลำปาง จัดประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งประจำสัปดาห์ เผย เตรียมลงพื้นที่ X – Ray สำรวจ 9 อำเภอเสี่ยงไม้ผลยืนต้นตาย ดีเดย์ วันที่ 17 มีนาคมนี้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 545 ครั้ง

วันนี้ 13 มีนาคม 63 ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 12 หน่วยงานเข้าร่วม เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอดจนการวางแผนให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะ 2 พื้นที่เสี่ยงสำคัญ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงไม้ผลยืนต้นตายและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่จะต้องเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่สำรวจไม้ผลที่เสี่ยงยืนต้นตายพร้อมกันทั้ง 9 อำเภอ ประกอบด้วยเขตพื้นที่ อ.เถิน อ.วังเหนือ อ.แม่เมาะ อ.เกาะคา อ.แจ้ห่ม อ.สบปราบ อ.เมืองลำปาง อ.ห้างฉัตรและอ.แม่พริก รวม 39 ตำบล พื้นที่เสี่ยง 2,219.75 ไร่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ว่าการอำเภอ เกษตรอำเภอ  ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นอกจากนี้ ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 จะมีการร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่าน Application ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคนั้น จากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงรวม 305 หมู่บ้าน แบ่งเป็น พื้นที่เสี่ยงปกติ 21 หมู่บ้าน เฝ้าระวัง 231 หมู่บ้าน เสี่ยงปานกลาง 49 หมู่บ้าน และพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำมาก 4 หมู่บ้าน จึงได้สั่งการให้นายอำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลางและเสี่ยงขาดแคลนมากรวม 51 แห่งเข้าไปสำรวจและแจ้งการขอรับความช่วยเหลือส่งมายังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปางในวันจันทร์( 16 มี.ค.63) นี้ เพื่อกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง จะมีการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในทุกวันศุกร์ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้รวมทั้งมีน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในช่วงแล้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รพีพันธ์ อุดขันจริง
บรรณาธิการ : จันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ