กตต.เชียงใหม่ เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 517 ครั้ง

กตต.เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ต่อร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง ให้จัดทำเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 กำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยพิจารณาจำนวนราษฎรของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศจำนวนราษฎร ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง โดยให้แบ่งอย่างน้อยสามรูปแบบ ประกาศไห้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางสื่อชนิดต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง จำนวนสามรูปแบบ ประชาชนสามารถตรวจดูรายละเอียดได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง , ที่ว่าการอำเภอ และที่ทำการชุมชน ทุกแห่ง รวมทั้งเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงฝาง หากผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ให้จัดทำเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ