จังหวัดลำปาง แจ้งปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 423 ครั้ง

จังหวัดลำปาง แจ้งปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ โดยปรับจากเดิมคือ เกษตรกรสามารถใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกร 1 ครัวเรือน ใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง เปลี่ยนเป็น เกษตรกรสามารถใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกร 1 ครัวเรือน ใช้สิทธิได้ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน และต้องไม่ซ้ำแปลง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร.
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ