คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกประกาศ งด หรือ เลื่อนดำเนินกิจกรรม ตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 816 ครั้ง

คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศ "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ" และรัฐบาลได้ออกประกาศกระทรวงสารารณสุข ได้กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  เป็นโรคอันตราย อีกทั้งมติมหาเถรสมาคมที่ 137/2563 เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับพระภิกษุ สามเณร

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาเถรสมาคม อีกทั้งเป็นการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จึงขอให้คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอดำเนินการ ดังนี้

1. หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค หากไม่มีกิจจำเป็น ให้งดการเดินทางไปยังต่างประเทศ

2. กิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตลอดถึงงานประเพณีประจำปี 2563 หากวัดจัดไม่สามารถงด หรือเลื่อนดำเนินกิจกรรมได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข

3. งด หรือเลื่อนกิจกรรมการปฏิบัติธรรม หรืองานประเพณีไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

4. งานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคนหมู่มาก เช่น กิจกรรมงานวัดที่เคยจัดเป็นประจำทุกปี ฯลฯ ให้วัดดำเนินการตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

5. ขอให้พระภิกษุ สามเณร ได้ปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของกระทรวงสารารณสุขอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2563

 พระสุมณฑ์ศาสนกิตติเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ